Badania diagnostyczne – wydawanie wyników

Badania diagnostyczne – wydawanie wyników

Wyniki wykonanych badań diagnostycznych:

Wydawane są przez lekarza
– dotyczy to pacjentów wykonujących badania nieodpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015poz. 2069)

Wyniki badań mogą również zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie przez pracowników medycznych przychodni, w jednej ze wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta form, tj.:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Oryginały wyników badań wydawane są przez pielęgniarki
– dotyczy to pacjentów wykonujących badania odpłatnie

Uwaga! Badania wykonujemy odpłatnie u:
pacjentów niezadeklarowanych do SP ZOZ Gminna Przychodnia
pacjentów, którzy posiadają zlecenie od lekarza nieposiadającego umowy z NFZ (tzw. wizyta prywatna)
pacjentów wykonujących badania nie wchodzące w zakres badań wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (patrz lista wykonywanych badań w ramach poz – opublikowana tu >>>)

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:27 grudnia 2016
Autor:info_dla_pacjentow