Ciągłość postępowania w diagnostyce i leczeniu

Warunki współdziałania z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia ciągłości postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów.

Przychodnia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej oraz Polityce Bezpieczeństwa, obowiązujących w Przychodni.

  1. Zasady współdziałania z innymi placówkami ochrony zdrowia określają umowy zawarte z tymi placówkami.
  2. Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na leczenie balneoklimatyczne i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  3. Lekarz wskazuje pacjentowi świadczeniodawcę z którym Przychodnia ma podpisaną umowę i u którego pokrywa koszty za wykonane badania diagnostyczne. W razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza kierującego, pacjent pokrywa samodzielnie koszt przeprowadzonego badania.
  4. Pacjent, który leczy się u lekarza specjalisty ma obowiązek raz w roku dostarczyć lekarzowi leczącemu w Przychodni kartę informacyjną od specjalisty zgodnie z określonym wzorem.

Regulamin Organizacyjny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej § 9.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:7 maja 2017
Autor:info_dla_pacjentow