Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Wstęp
SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.przychodnia.nowawieswielka.pl – strony internetowej BIP Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
Biuletynu Informacji Publicznej jest aktualizowany na bieżąco.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
Wstęp
SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.przychodnia.nowawieswielka.pl – strony internetowej BIP Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
Biuletynu Informacji Publicznej jest aktualizowany na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych strona internetowa SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej spełnia wymagania funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości, zgodnie przeprowadzonym badaniem Listą kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, udostępnioną przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Zapewniamy również alternatywny sposób dostępu polegający na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wyłączenia
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Udogodnienia
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury, Tab, Shift + Tab.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: 29 września 2020 r. Data publikacji strony internetowej deklaracji: 29.09.2020 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.09.2020 r.

Data sporządzenia deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 29 września 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
tel. (52) 38 10 877, 38 12 318
e mail: przychodnia@nowawieswielka.pl

Osoba wyznaczoną do kontaktu jest Mirosława Bogucka
tel. (52) 38 10 877
e-mail: gpnowaww@gmail.com

Informacje na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej do podmiotów publicznych udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych elementów, ewentualnie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje o spełnieniu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Osobom ze szczególnymi potrzebami, przybywającym do SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej zarówno w przychodni w Brzozie jak i w Nowej Wsi Wielkiej zapewniamy

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
  a) wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków,
  b) urządzenia (winda, platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych, platforma schodowa) i rozwiązania architektoniczne w budynku ( schody z poręczami) , które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  c) winda w Brzozie jest dostosowana dla osób niewidzących lub słabowidzących 9informacja głosowa)
  d) schody są wykonane z płytek antypoślizgowych,
  e) odpowiednio oznaczone gabinety
  f) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
  g) zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji wyjściem ewakuacyjnym przy pomocy personelu, posiadamy wózki inwalidzkie umożliwiające pomoc przy ewakuacji
  h) schody zewnętrzne oznaczone są taśmą żółto-czarną.
  i) przy budynkach przychodni znajdują się miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych
  j) W każdym budynku znajdują się toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami
 2. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: a) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa ta jest realizowana na wniosek. Klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl lub telefonicznie 52 320 68 68 lub 52 320 68 74, 52 320 68 45.

 3. Informacje dodatkowe
  SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Przychodni była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którego usprawnieniem pracujemy każdego dnia.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Mirosława Bogucka
tel. (52) 38 10 877 e-mail: gpnowaww@gmail.com, która udzieli wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług.

Status pod względem zgodności z ustawą

Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych strona internetowa SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej spełnia wymagania funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości, zgodnie przeprowadzonym badaniem Listą kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, udostępnioną przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Zapewniamy również alternatywny sposób dostępu polegający na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Wyłączenia
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Udogodnienia
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury, Tab, Shift + Tab.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: 29 września 2020 r. Data publikacji strony internetowej deklaracji: 29.09.2020 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.09.2020 r.

Data sporządzenia deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 29 września 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
tel. (52) 38 10 877, 38 12 318
e mail: przychodnia@nowawieswielka.pl

Osoba wyznaczoną do kontaktu jest Mirosława Bogucka
tel. (52) 38 10 877
e-mail: gpnowaww@gmail.com

Informacje na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej do podmiotów publicznych udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych elementów, ewentualnie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje o spełnieniu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Osobom ze szczególnymi potrzebami, przybywającym do SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej zarówno w przychodni w Brzozie jak i w Nowej Wsi Wielkiej zapewniamy

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
  a) wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków,
  b) urządzenia (winda, platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych, platforma schodowa) i rozwiązania architektoniczne w budynku ( schody z poręczami) , które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  c) winda w Brzozie jest dostosowana dla osób niewidzących lub słabowidzących 9informacja głosowa)
  d) schody są wykonane z płytek antypoślizgowych,
  e) odpowiednio oznaczone gabinety
  f) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
  g) zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji wyjściem ewakuacyjnym przy pomocy personelu, posiadamy wózki inwalidzkie umożliwiające pomoc przy ewakuacji
  h) schody zewnętrzne oznaczone są taśmą żółto-czarną.
  i) przy budynkach przychodni znajdują się miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych
  j) W każdym budynku znajdują się toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami
 2. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: a) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Usługa ta jest realizowana na wniosek. Klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl lub telefonicznie 52 320 68 68 lub 52 320 68 74, 52 320 68 45.

 3. Informacje dodatkowe
  SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Przychodni była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którego usprawnieniem pracujemy każdego dnia.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Mirosława Bogucka
tel. (52) 38 10 877 e-mail: gpnowaww@gmail.com, która udzieli wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2020
Strona stworzona:30 września 2020
Autor:admin