Kodeks etyki pracowników

Załącznik nr 3 do Procedur Kontroli Zarządczej

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Kodeks Etyki Pracowników SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej, zwanej dalej Przychodnią, stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Przychodni niezależnie od formy zatrudnienia podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim.

Celem Kodeksu jest wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania, poprawa jakości udzielanych przez Przychodnię świadczeń zdrowotnych.

Pracownicy Przychodni mają świadomość, że wykonują zawód zaufania publicznego, którego nadrzędnym celem jest dobro każdego pacjenta. Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach: szacunku, godności, odpowiedzialności i uczciwości.

Pracownicy Przychodni realizują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych.

§ 1

Zasady etycznego postępowania wobec pacjentów i ich rodzin

Pracownicy Przychodni wykonując swoją pracę mając zawsze na względzie dobro pacjentów i ich rodzin.

W kontaktach z pacjentem i jego rodziną pracownicy Przychodni wyróżniają się dbałością o rzetelną obsługę pacjenta zgodnie z zasadami obowiązującymi w odrębnych przepisach.
§ 2

Zasady etycznego postępowania wobec współpracowników

Swoją postawą zawodową dbać o prestiż zawodu i zakładu pracy.

Współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych.

Odnosić się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych.

Nie stosować nieuczciwej konkurencji prowadzącej do powstania szkody wizerunkowej zakładu pracy.

Dbać o stosowny i schludny wygląd w miejscu pracy.

Zgłaszać Dyrektorowi stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, korupcji, a także inne fakty i działania niezgodne z prawem i obowiązującymi w Przychodni Procedurami Kontroli Zarządczej.

Zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Przestrzegać przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji i regulaminów oraz norm etycznych obowiązujących w Przychodni.
§ 3

Zasady wdrażania Kodeksu Etycznego

Kodeks Etyki pracowników Przychodni podlega corocznemu omówieniu na zebraniach pracowniczych oraz stałemu udoskonalaniu przez pracowników.

Pacjenci i pracownicy uprawnieni są do składania uwag dotyczących przestrzegania zasad Kodeksu Etyki. Uwagi można kierować do Dyrektora SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej bezpośrednio lub w formie wniosków składanych w Rejestracjach obu Przychodni.

Pracownicy Przychodni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad określonych w Kodeksie Etyki, którą określają odrębne przepisy.
§ 4

Postanowienia końcowe

Treść Kodeksu Etyki udostępniona jest:

a) wszystkim pracownikom Przychodni poprzez Zarządzenie Dyrektora oraz podpis o zapoznaniu się z jego treścią,

b) Pacjentom na stronie internetowej Przychodni

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:7 maja 2017
Autor:bip