Kto, co, gdzie i kiedy w systemie zdrowotnym

Inne ważne informacje dla Pacjenta

  1. Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia medycznego jest zobowiązany przedstawić aktualny dowód tożsamości

 

  1. Kierowanie do lekarza specjalisty
    • Lekarz POZ (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zapisany) kieruje ubezpieczonego do lekarza specjalisty, po wyczerpaniu możliwości leczenia we własnym zakresie
    • Pacjenci zgłaszający się do lekarza specjalisty z nową jednostką chorobową muszą posiadać aktualne skierowanie.
    • Lekarz POZ kierujący ubezpieczonego pacjenta do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania wyników badań diagnostycznych potwierdzających jedynie wstępnie rozpoznane schorzenie.
    • Lekarz specjalista zobowiązany jest do okresowego (co najmniej raz na 12 miesięcy) przekazywania informacji o przebiegu leczenia lekarzowi POZ, do którego pacjent jest zdeklarowany (co jest podstawą do kontynuacji zaleconego leczenia oraz wystawiania recept).
    • W przypadku, gdy ubezpieczony objęty leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa ich koszt lekarz specjalista.

 

  1. Kierowanie do szpitala
    • W przypadku, gdy ubezpieczony wymaga leczenia szpitalnego lekarz kierujący zobowiązany jest do wykonania badań potwierdzających wstępne rozpoznanie. Koszt tych badań pokrywa lekarz kierujący.
    • W przypadku zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia na odział szpitalny, w tym także na leczenie operacyjne, wykonanie dalszych dodatkowych badań, wymaganych w określonym oddziale szpitalnym leży po stronie szpitala.
    • Pacjent po zakończeniu leczenia w szpitalu lub po udzieleniu świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć powinien zostać zaopatrzony w stosowne skierowanie do lekarzy specjalistów, recepty oraz wyniki wstępnych badań diagnostycznych, wykonanych w toku udzielania świadczeń.
    • Niedopuszczalne jest odsyłanie pacjenta jedynie w celu otrzymania skierowań, recept lub zwolnień lekarskich do lekarzy POZ.

 

  1. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarz specjalista, lekarz Izby Przyjęć), w trakcie prowadzonego leczenia w uzasadnionych przypadkach, ma obowiązek orzekania o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiania zwolnienia lekarskiego (druk zwolnienia lekarskiego wystawia lekarz badający pacjenta).

 

 1. W przypadku korzystania ze świadczenia w gabinetach prywatnych (nie posiadających umowy z NFZ) koszty realizacji niezbędnych badań diagnostycznych i skierowań wydanych przez ten gabinet ponosi pacjent (lekarz POZ nie ma możliwości przepisania tych zleceń oraz ich realizacji).
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:27 grudnia 2016
Autor:info_dla_pacjentow