Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

    1. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 27 ust. 2 i 28 ust.1. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 poz. 159).

 

    1. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

    1. Zgodnie z powyższym stawki opłaty wynoszą: 1) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 zł wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2, 2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 zł wynagrodzenia j.w. 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 0,002 zł wynagrodzenia j.w.

 

    1. Zgodnie z powyższym stawki opłaty wynoszą: 1)jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 zł wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2, 2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 zł wynagrodzenia j.w. 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 0,002 zł wynagrodzenia j.w.

 

  1. Opłat nie pobiera się za udostępnienie dokumentacji: 1) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 2) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sprawach wypłacanych przez niego świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 3) organom rentowym oraz osobom zainteresowanym w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:27 grudnia 2016
Autor:info_dla_pacjentow