Postępowanie w przypadku stwierdzenia u ucznia wszawicy

Postępowanie w przypadku stwierdzenia u ucznia wszawicy

Obecnie obowiązujące standardy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą – Dz.U. 2003, Nr 130, poz. 1196, a także zalecenia Instytutu Matki i Dziecka zawarte w publikacji pt. “Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej” z 2003 r.) nie przewidują przeprowadzania w szkołach przeglądu higieny osobistej (czystości odzieży i ciała) w dużej grupie uczniów, bez wcześniejszego uprzedzenia, w obecności nauczyciela (osób trzecich). Takie działania uznawane są za pogwałcenie praw dziecka.
W związku z powyższym, na podstawie zgody rodzica deklarowanej na początku nauki dziecka w szkole, przeglądy higieny osobistej przeprowadzane są w gabinecie pielęgniarki, indywidualnie, dwa razy w roku (wrzesień i luty) z zachowaniem tajemnicy medycznej (lekarskiej) i przepisów dot. ochrony danych osobowych, którymi objęte są wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta.
Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. Należy pamiętać, iż dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia, mogą jedynie uzyskać informacje o skali problemu na terenie szkoły.
Ponieważ nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia, o ile zachodzi taka potrzeba, dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę (Dz.U. 1991, Nr 95, poz. 425 art 1.).
Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dn. 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 126, poz. 1384) ustala wykaz chorób objętych jej postanowieniami. Wśród nich wymienia się wszawicę.

Zasady postępowania z dziećmi, u których stwierdzono wszawicę

 1. Podejrzenia o wszawicę zgłaszane przez nauczyciela bądź rodzica należy kierować do pielęgniarki szkolnej
 2. Pielęgniarka szkolna sprawdza stan higieniczny dziecka. W przypadku stwierdzenia wszawicy informuje o tym rodziców/opiekunów ucznia i wychowawcę klasy.
 3. Rodzice/opiekunowie ucznia zgłaszają się do POZ (podstawowa opieka zdrowotna) w celu ustalenia leczenia.
 4. Lekarz w ciągu 24 godz. jest zobowiązany zgłosić przypadek wszawicy (zachorowania na chorobę zakaźną) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
 5. Na czas leczenia uczeń nie powinien uczęszczać na zajęcia szkolne.
  Art. 25.2 Dz.U. Nr 126 poz. 1384 z dnia 31 października 2001 roku mówi o zakazie uczęszczania do przedszkoli, szkół i innych placówek osób podejrzanych o chorobę zakaźną lub zakażenie.
 6. W środowiskach “opornych” (brak reakcji rodziców/opiekunów na stwierdzoną wszawicę u dziecka) stosuje się zakaz uczęszczania na zajęcia (pismo do dyrektora szkoły) i zgłasza fakt lekarzowi POZ.
 7. Po zakończeniu terapii uczeń jest poddany ponownemu przeglądowi higieny w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
 8. W celu ograniczenia zakażeń pielęgniarka szkolna dokonuje przeglądu całej klasy, do której uczęszcza uczeń chory, a także przeglądu klas jego rodzeństwa.
 9. Nauczycieli, rodziców/opiekunów i inne osoby poinformowane o chorobie dziecka zobowiązuje się do zachowania tego faktu w tajemnicy.

Maria Pękała, pielęgniarka szkolna (ppk)
11.12.2007, SP ZOZ Nowa Wieś Wielka

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:poradnik_medyczny