Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do:
  • a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej;
  • b) wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej;
  • c) informacji o swoim stanie zdrowia;
  • d) wyrażenia zgody na udzielanie konkretnych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy po uzyskaniu odpowiedniej informacji;
  • e) poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • f) zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  • g) umierania w spokoju i godności;
  • h) przestrzegania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych innych praw wymienionych w Karcie Praw Pacjenta.
  • i) zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • j) uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,
  • k) dostępu na jego wniosek do dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
  • l) udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii,
  • m) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
  n) dostępu do informacji o prawach pacjenta.

2. Obowiązki pacjenta
Przychodnia jest obiektem użyteczności publicznej. Korzysta z niej wielu pacjentów, niekiedy bardzo cierpiących. Obecność pacjenta w Przychodni nie może być powodem irytacji czy nawet pogorszenia samopoczucia pozostałych pacjentów i kłopotów personelu.

W związku z tym pacjent zgłaszający się i przebywający na terenie Przychodni ma obowiązek:

  • a) przestrzeganie obowiązujących przepisów w Przychodni, związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • b) stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Przychodni;
  • c) nie zakłócanie spokoju innym pacjentom;
  • d) dbanie o przedmioty wyposażenia Przychodni w czasie przebywania na jej terenie;
  • e) stosowania się do ustalonego porządku pracy Przychodni, w tym ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego;
  • f) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż;
  • g) dbania o higienę osobista przed zgłoszeniem do Przychodni
  • h) powiadomić świadczeniodawcę w przypadku rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej w danym dniu;
  i) posiadać dowód tożsamości;

3. Pacjentowi w szczególności zabrania się:

  • a) wnosić i spożywać napoje alkoholowe oraz środki odurzające;
  • b) palić tytoniu;
  • c) żądać od personelu Przychodni wykonywania świadczeń nie związanych z leczeniem i pielęgnacją;
  d) uprawiać gier hazardowych oraz zajmować się handlem na terenie Przychodni.

4. W przypadku powstania szkody z winy pacjenta, zobowiązany jest on do pokrycia kosztów jej naprawy.

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozporządzenie Ministra Zdrowia z Dnia 21.12.2006r w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 247 poz 1819).
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2017
Strona stworzona:27 grudnia 2016
Autor:info_dla_pacjentow