Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Opracowali: Jacek Tejza, Renata Michalska

Niniejszy regulamin określa organizację pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej, zwanego dalej „Przychodnią”.

§ 1
Firma podmiotu

1. Przychodnia jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2. Siedziba Przychodni znajduje się pod adresem: 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Bydgoska 14.
3. Przychodnia działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej „ustawą”, 2) statutu, 3) innych przepisów prawa.

§ 2
Cele i zadania Przychodni

1. Celem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracania
i poprawie zdrowia, działania medyczne i profilaktyczne wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnie regulujących zasady ich wykonywania.
2. Zadania Przychodni to: 1) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej określonej wymogami prawa dla pacjentów ubiegających się o uzyskanie świadczenia zdrowotnego, 2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami, działającymi na terenie gminy w zakresie promowania zdrowego stylu życia, 3) szerzenie oświaty zdrowotnej, 4) organizowanie i/lub realizacja akcji prozdrowotnych.

§ 3
Rodzaj działalności leczniczej

1. Przychodnia udziela świadczenia ambulatoryjne, które są gwarantowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (poz), na zasadach określonych w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia tj.: 1) świadczenia lekarza poz, 2) świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 3) świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej, 4) świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, 5) świadczenia lekarza stomatologa, 6) świadczenia lekarza ginekologa, 8) świadczenia technika, magistra rehabilitacji, 8) transport sanitarny.
2. Przychodnia może udzielać inne świadczenia zdrowotne, które nie są finansowane ze środków publicznych.

§ 4
Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Przychodnia udziela świadczenia zdrowotne w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie tj.: 1) Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14, 2) Gabinet szkolny w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2, 3) Dział (pracownia) fizjoterapii w Nowej Wsi Wielkiej ul. Kwiatowa 20, 4) Przychodnia w Brzozie ul. Przemysłowa 1B, 5) Gabinet szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie ul. Powstańców Wielkopolskich 31, 6) Gabinet szkolny
w Gimnazjum w Brzozie ul. Powstańców Wielkopolskich 31A.

§ 5
Udzielanie świadczeń zdrowotnych

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających wymagania zdrowotne.
2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się od Rejestracji.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy Przychodni na następujących zasadach: 1) osobiście tj. bezpośrednio przez pacjenta w przychodni, 2) pośrednio przez członków rodziny lub osoby trzecie, 3) telefonicznie (połączenia telefoniczne są rejestrowane).
4. Informacje dotyczące godzin pracy komórek organizacyjnych, harmonogramy pracy lekarzy, pracowników oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczenia po godzinach pracy przychodni umieszczone są
w miejscach ogólnie dostępnych.
5. Świadczenia udzielane przez lekarzy: stomatologa, ginekologa nie są objęte rejonizacją i pacjent może uzyskać je poza świadczeniami udzielanymi w Przychodni.
6. Leczenie stomatologiczne, ginekologiczne odbywa się bez konieczności posiadania skierowania od innego lekarza.
7. Pacjenci mają prawo do gwarantowanych świadczeń lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń. Wykaz świadczeń gwarantowanych zawarty jest w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Treść Rozporządzenia znajduje się w każdym
z gabinetów stomatologicznych w miejscu widocznym dla pacjenta. Świadczenia i materiały ujęte
w wykazie są bezpłatne dla pacjentów.
8. Szczegółowy wykaz zakresu świadczeń ginekologiczno-położniczych w tym wykaz jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, leczonych w ramach udzielanych świadczeń ginekologiczno-położniczych określa aktualnie obowiązujące Zarządzenie Prezesa NFZ.
9. Pacjenci zgłaszający się z bólem powinni być przyjmowani poza kolejnością w ramach pracy lekarzy stomatologów lub kierowani do wskazanych przez pracowników Przychodni placówek udzielających pomocy doraźnej.
10. Rejestracja pacjentów do stomatologa odbywa się w dniach i godzinach pracy Przychodni. Pacjenci, którzy nie mogą uzyskać porady w dniu zgłoszenia, są zapisywani na listę oczekujących z wyznaczonym terminem wizyty. Jeżeli lekarz stomatolog nie może przyjąć pacjenta w umówionym czasie, personel Przychodni zobowiązany jest do wyznaczenia nowego terminu i poinformowania o nim pacjenta.
11. Pacjent ubezpieczony ma obowiązek w trakcie dokonywania rejestracji do lekarza: 1) przedłożyć dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli w momencie rejestracji nie posiada dokumentu ubezpieczenia to składa pisemne oświadczenie o dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia
w ciągu 7 dni, 2) złożyć oświadczenie o upoważnieniu lub o nieupoważnieniu przez niego określonej osoby do wglądu w swoją dokumentację medyczną za życia i po śmierci oraz do możliwości udzielenia informacji o stanie jego zdrowia, 3) w przypadku ubiegania się o dokumentację medyczną złożyć wniosek o jej udostępnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa, która obowiązuje w Przychodni. Dokumentacja generowana jest przez lekarza a wydawana w formie wydruku przez uprawnionego pracownika Przychodni w terminie uzgodnionym z pacjentem.
12. Pacjent nieubezpieczony ma obowiązek w trakcie dokonywania rejestracji do lekarza: 1) w przypadku stanu nagłego – po udzieleniu pomocy przez pracownika Przychodni dostarczyć dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ciągu 30 dni, 2) w przypadku jeżeli stan zdrowia nie nosi znamion stanu nagłego – jest zobowiązany przed udzieleniem świadczenia medycznego do uzyskania i przedłożenia dokumentu uprawniającego do świadczeń.
13. Świadczenia zdrowotne realizowane są w dniu zgłoszenia lub w terminie odroczonym, po uzgodnieniu
z pacjentem.
14. Pacjenci przyjmowani są przez lekarza na zasadzie kolejności zgłoszenia się do Przychodni.
15. Poza kolejnością przyjmowani są: 1) pacjenci u których wystąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, 2) inwalidzi wojenni i wojskowi, 3) kombatanci i weterani wojenni, 4) zasłużeni honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepów.
16. W uzasadnionych przypadkach świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne udzielane są
w domu pacjenta w dni powszednie zgodnie z harmonogramem pracy osób udzielających świadczenia.
17. Lekarz stomatolog nie leczy w ramach wizyt domowych. Pacjenci, którzy wymagają leczenia stomatologicznego a nie mogą skorzystać ze środków transportu publicznego, powinni zgłosić to lekarzowi. Jeżeli lekarz uzna potrzebę transportu sanitarnego za uzasadnioną, wystawia odpowiednie zlecenie
i wskazuje kto je realizuje.
18. Godzinę realizacji wizyty domowej uzgadnia z pacjentem osobiście lub telefonicznie lekarz przyjmujący
w Przychodni.
19. W przypadkach nagłych lekarz przyjmujący w Przychodni jest zobowiązany do przerwania udzielania porad
w Przychodni i bezzwłocznego udania się do miejsca pobytu pacjenta.
20. Lekarz ma obowiązek oceny stanu zdrowia chorego i podjęcia takich działań, jakie uważa za zgodne
z prawem, wiedzą medyczną oraz kodeksem etyki lekarskiej, a w szczególności: 1) udzielić natychmiastowej pomocy osobie u której doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zagrażającego jej życiu, niezależnie od jej uprawnień, 2) ma obowiązek odmówić zastosowania tych metod leczenia, które uważa za przeciwwskazane, szkodliwe lub zbędne. Swoją decyzję powinien uzasadnić pacjentowi i zapisać
w prowadzonej dokumentacji medycznej, 3) kierować pacjenta na konsultacje do innego lekarza lub innego świadczeniodawcy w przypadkach wymagających kontynuacji i/lub zachowania ciągłości leczenia, 4) żądać od pacjenta okazania dokumentacji medycznej, uprawniającej do ubiegania się o refundację leków lub/i innych środków medycznych
21. Lekarze zatrudnieni w Przychodni nie realizują zleceń lekarzy z gabinetów prywatnych lub w przypadkach, kiedy zalecenia innych lekarzy przekazywane są niezgodnie z obowiązującymi zasadami.
22. Wyniki wykonanych badań diagnostycznych wydawane są w przypadku badań wykonanych: 1) bezpłatnie –
w czasie wizyty u lekarza, 2) odpłatnie – w rejestracji przez pielęgniarkę.
23. Pracownicy medyczni zobowiązani są do przestrzegania prawa pacjenta do: informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy lekarskiej.
24. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/wniosku na zachowanie lub czynności pracowników Przychodni. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie do Dyrektora Przychodni.

§ 6
Komórki organizacyjne

1. Poradnia Ogólna w Nowej Wsi Wielkiej,
2. Poradnia Pediatryczna D, D1 w Nowej Wsi Wielkiej,
3. Poradnia Stomatologiczna w Nowej Wsi Wielkiej,
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Nowej Wsi Wielkiej,
5. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Nowej Wsi Wielkiej,
6. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej w Nowej Wsi Wielkiej,
7. Gabinet Szkolny w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,
8. Dział (pracownia) fizjoterapii w Nowej Wsi Wielkiej,
9. Poradnia Ogólna w Brzozie,
10. Poradnia Pediatryczna D, D1 w Brzozie,
11. Poradnia Stomatologiczna w Brzozie,
12. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Brzozie,
13. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Brzozie,
14. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej w Brzozie,
15. Dział (pracownia) fizjoterapii w Brzozie,
16. Gabinet Szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie,
17. Gabinet Szkolny w Gimnazjum w Brzozie.

§ 7
Zadania pracowników medycznych

1. Do zadań lekarzy przyjmujących w Poradni Ogólnej i Pediatrycznej należy: 1) wywiad, badanie podmiotowe i przedmiotowe, 2) badania bilansowe, w tym przesiewowe, 3) porady patronażowe, 4) ordynowanie niezbędnych leków i/lub wyrobów medycznych, 5) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy, 6) wystawianie zaświadczeń i opinii lekarskich, 7) prowadzenie edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych, 8) zlecanie niezbędnych badań diagnostycznych, 9) kwalifikowanie do szczepień ochronnych, 10) zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych, 11) wykonywanie drobnych zabiegów medycznych, 12) wykonywanie świadczeń określonych w programach zdrowotnych, które są realizowane przez Przychodnię, 13) wydają zalecenia pielęgniarce w formie ustnej lub pisemnej w celu wykonania zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych oraz decydują o sposobie transportu sanitarnego pacjenta do innej przychodni lub szpitala.
2. Do zadań pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, działających w warunkach ambulatoryjnych i środowiskowych należą świadczenia pielęgnacyjne i lecznicze, a w szczególności: 1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, 2) wizyty patronażowe 3) testy przesiewowe, 4) pobieranie materiału do badań diagnostycznych w Przychodni lub domu pacjenta 5) wykonywanie szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych, 6) rejestracja pacjentów, 7) przyjmowanie deklaracji zapisu do Przychodni, 8) prowadzą dokumentację medyczną, 9) sporządzają sprawozdawczość, 10) wykonywanie świadczeń określonych w programach zdrowotnych, które są realizowane przez Przychodnię, 11) przyjmują zapłaty za świadczenie medyczne nie finansowane ze środków publicznych, 12) sterylizacja narzędzi medycznych, 13) utrzymanie czystości w pomieszczeniach Przychodni.
3. Do zadań położnych środowiskowo-rodzinnych, działających w warunkach ambulatoryjnych
i środowiskowych należą świadczenia pielęgnacyjne i lecznicze, a w szczególności: 1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, 2) opieka nad kobietą w ciąży, 3) wizyty patronażowe,
4) szerzenie oświaty zdrowotnej, 5) pobieranie materiału do badań diagnostycznych w Przychodni lub domu pacjenta, 6) wykonywanie szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych, 7) rejestracja pacjentów, 8) przyjmowanie deklaracji zapisu do Przychodni, 9) prowadzenie dokumentacji medycznej,
10) sporządzanie sprawozdawczości, 11) wykonywanie świadczeń określonych w programach zdrowotnych, które są realizowane przez Przychodnię, 12) przyjmują zapłaty za świadczenie medyczne nie finansowane ze środków publicznych, 13) sterylizacja narzędzi medycznych, 14) utrzymanie czystości w pomieszczeniach Przychodni.
4. Do zadań pielęgniarki w środowisku wychowania i nauczania należą świadczenia pielęgnacyjne i lecznicze, a w szczególności: 1) planowanie i realizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą na terenie placówek oświatowych w gminie, 2) przeprowadzanie i interpretacja testów przesiewowych
u uczniów, 3) pomoc przy organizacji zaplanowanych szczepień ochronnych i badań bilansowych przeprowadzanych w Przychodni, 4) prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów, 5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć, 6) prowadzenie edukacji zdrowotnej dla uczniów i ich rodzin, 7) prowadzenie dokumentacji medycznej, 8) sporządzanie sprawozdawczości, 9) wykonywanie świadczeń określonych w programach zdrowotnych, które są realizowane przez Przychodnię, 10) utrzymanie czystości w gabinetach szkolnych.
5. Do zadań pielęgniarki koordynującej należy: 1) organizowanie pracy pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i pracowników obsługi w Przychodni i w terenie, 2) kontrolowanie przestrzegania obowiązujących w Przychodni instrukcji medycznych na poszczególnych stanowiskach pracy, 3) opracowywanie planu urlopów wypoczynkowych i przedstawianie Dyrektorowi Przychodni do zatwierdzenia, 4) planowanie kursów szkoleniowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Przychodni, 5) przeprowadzanie okresowych szkoleń w zakresie obowiązujących instrukcji medycznych, 6) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach Przychodni, 7) prowadzi ocenę ryzyka zawodowego oraz zagrożeń biologicznych na stanowiskach pracy, 8) zaopatrzenie w sprzęt medyczny, leki, materiały opatrunkowe, bieliznę i inne artykuły, 9) uzupełnia na bieżąco odzież i obuwie ochronne, 10) kontroluje racjonalne zużywania leków, materiałów medycznych, środków czystości oraz prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego, 11) składa wnioski do Dyrektora Przychodni dotyczące organizacji i warunków pracy w Przychodni.
6. Do zadań lekarza stomatologa należy: 1) leczenie stomatologiczne, 2) zaopatrzenie w protezy dentystyczne, 3) ordynowanie niezbędnych leków, 4) wydawanie opinii i orzekanie o stanie zdrowia, 5) prowadzenie dokumentacji medycznej, 6) wykonywanie świadczeń określonych w programach zdrowotnych, które są realizowane przez Przychodnię.
7. Do zadań lekarza ginekologa należy: 1) wywiad, badanie podmiotowe i przedmiotowe, 2) wykonywanie zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych, 3) prowadzenie edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych, 4)ordynowanie koniecznych leków oraz wydawanie opinii i orzekanie o stanie zdrowia, 5)zlecanie badań diagnostycznych, 6)prowadzenie dokumentacji medycznej,7)wykonywanie świadczeń określonych
w programach zdrowotnych, które są realizowane przez Przychodnię.
8. Do zadań pracowników działu fizjoterapii należy: 1)rejestracja pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 2)wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych, 3) konsultowania się z lekarzem, wystawiającym skierowanie w przypadkach wątpliwych, 4)prowadzenie dokumentacji medycznej, 5)sporządzanie sprawozdawczości, 6)wykonywanie świadczeń określonych w programach zdrowotnych, które są realizowane przez Przychodnię.

§ 8
Zadania pracowników administracji

1. Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni. Do zadań Dyrektora należy: 1) samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących Przychodni i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności, 2) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami, 3) określanie zasad
i organizacji pracy Przychodni w oparciu o obowiązujące przepisy, 4) opracowuje dokumenty dotyczące działalności Przychodni np. zarządzenia, regulaminy, pisma, harmonogramy pracy pracowników, 5) planuje
i wdraża procedury medyczne, 6) negocjuje i zawiera z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na świadczenia zdrowotne, 7) okresowo przeprowadza wewnątrzzakładowe kontrole ukierunkowane na poprawę jakości świadczonych usług medycznych, 8) organizuje zebrania, na których są omawiane sprawy związane z bieżącą działalnością Przychodni, 9) rozpatruje wnioski i skargi składane przez pacjentów, 10) dba o przestrzeganie praw zarówno pacjenta jak i pracownika Przychodni, 11) nawiązuje współpracę
z Dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie prowadzonej przez Przychodnię działalności zdrowotnej i profilaktycznej, 12) składa sprawozdania z działalności Przychodni i udziela dodatkowych informacji podmiotowi tworzącemu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) składa wnioski do Wójta Gminy w sprawach, dotyczących zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, 14) udziela informacji w sprawach dotyczących działalności Przychodni na posiedzeniach Rady Społecznej, która pełni rolę opiniodawczą i doradczą.
2. Do zadań Głównej Księgowej należy: 1) prowadzenie gospodarki finansowej Przychodni zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami, 2) analizowanie wykorzystywania środków finansowych Przychodni i innych będących w jej dyspozycji, 3) przygotowanie oraz sprawdzanie dokumentów księgowych i przedstawianie Dyrektorowi Przychodni do zatwierdzenia, 4) opracowuje wstępne projekty, dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości w Przychodni, planu finansowego, sprawozdawczości
i przedkłada je do zatwierdzenia Dyrektorowi Przychodni, 5) sporządza listy wypłat dla pracowników etatowych i zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych i dokonuje przelewy na konta bankowe, 6) dokonuje rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odbiorcami i dostawcami, 7) przygotowuje oferty konkursowe w zakresie prowadzonej działalności medycznej przez Przychodnię, 8) współpracuje z Inspektorem do spraw pracowniczych
i Pielęgniarką koordynującą, 9) prowadzi korespondencje Przychodni, 10) koordynuje działania, związane ze sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości, 11) aktualizuje i wdraża obowiązujące Przychodnię oprogramowania komputerowe do wykonywania rozliczeń procedur medycznych z NFZ oraz szkoli pracowników w w/w zakresie.
3. Do zadań Inspektora do spraw pracowniczych należy: 1) prowadzenie spraw związanych
z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, 2) prowadzenie akt osobowych pracowników, 3)prowadzi ewidencje przebiegu pracy zawodowej pracowników dla potrzeb przyznawania świadczeń związanych ze stażem pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, wyposażenia w ubrania i obuwie ochronne pracowników, 4) przestrzega terminów okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń w zakresie BHP, 5) prowadzi sprawy, związane z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w ramach umów cywilno-prawnych, 6) współpracuje z Główną Księgową w zakresie sporządzania obowiązującej sprawozdawczości, 7) pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w obowiązującej w Przychodni Polityce Bezpieczeństwa, 8)składa wnioski do Dyrektora Przychodni
w zakresie dotyczącym organizacji i warunków pracy w Przychodni.
4. Do zadań pracowników obsługi należy: 1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach Przychodni i w ich obrębie, 2) palenie w piecu centralnego ogrzewania, 3) drobne naprawy i konserwacja wyposażenia Przychodni, 4) przewóz pracowników i pacjentów.

§ 9
Warunki współdziałania z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia ciągłości postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów.

1. Przychodnia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej oraz Polityce Bezpieczeństwa, obowiązujących w Przychodni.
2. Zasady współdziałania z innymi placówkami ochrony zdrowia określają umowy zawarte
z tymi placówkami.
3. Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na leczenie balneoklimatyczne
i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Lekarz wskazuje pacjentowi świadczeniodawcę z którym Przychodnia ma podpisaną umowę i u którego pokrywa koszty za wykonane badania diagnostyczne. W razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza kierującego, pacjent pokrywa samodzielnie koszt przeprowadzonego badania.
5. Pacjent, który leczy się u lekarza specjalisty ma obowiązek raz w roku dostarczyć lekarzowi leczącemu
w Przychodni kartę informacyjną od specjalisty zgodnie z określonym wzorem.

§ 10
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 27 ust. 2 i 28 ust.1. ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 poz. 159).
2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
3. Zgodnie z powyższym stawki opłaty wynoszą: 1) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 zł wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2, 2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 zł wynagrodzenia j.w. 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 0,002 zł wynagrodzenia j.w.
4. Zgodnie z powyższym stawki opłaty wynoszą: 1) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 zł wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2, 2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 zł wynagrodzenia j.w. 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 0,002 zł wynagrodzenia j.w.
5. Opłat nie pobiera się za udostępnienie dokumentacji: 1) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 2) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sprawach wypłacanych przez niego świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 3) organom rentowym oraz osobom zainteresowanym w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 11
Udzielanie świadczeń innych niż finansowane ze środków publicznych

1. W przypadku udzielenia odpłatnego świadczenia zdrowotnego, pacjent ma prawo poznać jego cenę.
2. Odpłatne świadczenia zdrowotne realizowane są w oparciu o: 1) umowę z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje na podstawie wystawionej faktury a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami, 2) obowiązujący cennik w Przychodni – opłata pobierana jest
w Rejestracji Przychodni a pacjent otrzymuje dowód zapłaty.

§ 12
Wysokość opłat za świadczenia inne niż finansowane ze środków publicznych

1. Opłaty mogą być pobierane za świadczenia zdrowotne udzielane pacjentowi nieubezpieczonemu, który nie dostarczył dowodu ubezpieczenia lub takiemu, który nie potrafi udokumentować swojego prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych reguluje cennik zatwierdzony przez Dyrektora Przychodni i stanowi załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

§ 13
Przepisy końcowe

1. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Przychodni.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w drodze Zarządzenia Dyrektora Przychodni.
3. Pracownicy Przychodni zobowiązani są do zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Postanowienia regulaminu do wiadomości pacjentów udostępnione są na wniosek pacjenta w Rejestracji Przychodni oraz podane są w internecie pod adresem www.przychodnia-nww.pl
5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
6. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012r.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2017
Strona stworzona:7 maja 2017
Autor:bip