RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczenie, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej, NIP: 554 22 23 130 Regon: 090564907

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bydgoska 14 86-060 Nowa Wieś Wielka,
lub mail: przychodnia@nowawieswielka.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt j/w

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d, f RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

5. SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkie udostępnia dane osobowe innym jednostkom leczniczym po podpisaniu umowy, laboratorium analitycznemu w celu wykonania badań, zakładowi protetycznemu w celu wykonania protez, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie niezbędnym do sprawozdawczości.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczymi.

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie
z wymogami prawnymi.

11. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie
z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

• dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

• dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

• zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

• skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

• dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018
Strona stworzona:22 maja 2018
Autor:bip