Uchwała

UCHWAŁA Nr VI/48/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190) oraz § 8 ust. 2 Statutu Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/195/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Społeczną przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej w składzie:

  1. Wojciech Oskwarek — Przewodniczący Rady Społecznej — Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka,
  2. Piotr Król — członek Rady Społecznej — przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
  3. Adam Bocheński— członek Rady Społecznej — przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka,
  4. Romuald Góralczyk — członek Rady Społecznej — przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka,
  5. Joanna Kin — członek Rady Społecznej — przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka,
  6. Wiesława Słaboszewska — członek Rady Społecznej — przedstawiciel wybrany przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka.
  7. Zwołuje się na dzień 11 kwietnia 2019 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pierwsze posiedzenie Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
  8. Traci moc uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
  • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2019
Strona stworzona:24 maja 2019
Autor:bip