Wystawianie recept bez dokonania osobistego badania pacjenta

Wystawianie recept bez dokonania osobistego badania pacjenta

  1. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
  1. W przypadku, o którym mowa recepty lub zlecenia mogą być przekazane:
    • osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
    • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
  1. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.
 1. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

W załączeniu (poniżej do pobrania) wzór upoważnienia do odbioru recepty, oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oświadczenie osoby odbierającej receptę.

Dokumenty do pobrania:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t Dz.U.2011.277. 1634, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:info_dla_pacjentow