Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Czy rodzic musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia?
Każdy rodzic, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, pobiera rentę lub emeryturę, jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, itd.), ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Takim członkiem rodziny jest również dziecko. Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nieprawdą jest, że dziecka nie trzeba zgłaszać do ubezpieczenia, bo do 18 roku życia i tak „leczy się za darmo”. Taka możliwość dotyczy tylko tych dzieci, które nie ukończyły 18 r. ż i nie mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców bądź opiekunów. Świadczenia zdrowotne są finansowane wówczas z budżetu państwa, pod warunkiem, że dziecko jest obywatelem polskim lub uzyskało w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?
Rodzic/opiekun musi poinformować swojego płatnika składek (pracodawcę, ZUS, KRUS, itp.) o dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni, np. od dnia utraty zatrudnienia przez dotychczas zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia przez studiujące dziecko (zakończenia stosunku pracy) jeśli to dziecko nie ukończyło 26 roku życia. Płatnik składek dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS ZCNA. Informacja o zgłoszeniu trafi poprzez ZUS/KRUS do Centrali NFZ, a dane na temat ubezpieczenia członka rodziny pojawiają się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia świadczenia mu udzielone mogą być rozliczone w oparciu o nr PESEL jego rodzica/opiekuna, który jest zobowiązany do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zmiana pracy a ubezpieczenie dziecka.
Jeśli rodzic zmienia pracę, zostaje wyrejestrowany przez „starego” pracodawcę z ubezpieczenia zdrowotnego wraz z członkami swojej rodziny i zgłaszany ponownie przez „nowego”. Musimy więc pamiętać, aby zgłosić u nowego pracodawcy członków rodziny do ubezpieczenia.
Kiedy zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia wygasa?
W przypadku:

  • ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła dziecko – np. ustanie pracy. Dlatego ważne jest aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci – do ubezpieczenia;
  • zaprzestania kontynuowania nauki przez dziecko pomiędzy 18. a 26. rokiem życia, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym swojego płatnika;
  • ukończenia przez uczące się dziecko 26 lat;
  • skreślenia z listy uczniów/studentów między 18. a 26. rokiem życia, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym swojego płatnika;
  • uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dorosłe dziecko zostaje zatrudnione i zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne; student zatrudniający się na umowę o pracę, niezależnie od długości trwania tej umowy).

 

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:info_dla_pacjentow